धादिङ । धादिङको गल्छी गाउँपालिका–३ मा रहेको छाँगेश्वर झरनामा मनोरञ्जन लिँदै आन्तरिक पर्यटक । छाँगेश्वर महादेव मन्दिरको नामबाट झरनाको नाम राखिएको स्थानीय बुढापाका बताउँछन् । पुथ्वी राजमार्गको आदमघाटबाट एक घण्टाको पैदल यात्रापछि झरना पुग्न सकिन्छ । तस्बिरः सीताराम अधिकारी/रासस

5fFu]6f/ em/gf
wflbª, @% ebf}M
uN5L ufpFkflnsf–# df /x]sf] 5fFu]Zj/ em/gfdf dgf]/~hg lnFb} cfGtl/s ko{6s . 5fFu]Zj/ dxfb]j dlGb/sf] gfdaf6 em/gfsf] gfd /flvPsf] :yfgLo a’9fkfsf atfpF5g . k’YjL /fhdfu{sf] cfbd3f6af6 Ps 306fsf] k}bn ofqfkl5 em/gf k’Ug ;lsG5 . tl:a/M ;Ltf/fd clwsf/L÷/f;;
5fFu]6f/ em/gf
wflbª, @% ebf}M
uN5L ufpFkflnsf–# df /x]sf] 5fFu]Zj/ em/gfdf dgf]/~hg lnFb} cfGtl/s ko{6s . 5fFu]Zj/ dxfb]j dlGb/sf] gfdaf6 em/gfsf] gfd /flvPsf] :yfgLo a’9fkfsf atfpF5g . k’YjL /fhdfu{sf] cfbd3f6af6 Ps 306fsf] k}bn ofqfkl5 em/gf k’Ug ;lsG5 . tl:a/M ;Ltf/fd clwsf/L÷/f;;

सम्बन्धित खबरहरु