त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खु काठमाडौं / छयालीसौँ दीक्षान्त समारोहमा सम्मिलित हुन Online फाराम भर्नेसम्बन्धी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा आयोजना गरिने छयालीसौं दीक्षान्त समारोहमा सम्मिलित हुन बि.सं. २०७६ साल आषाढ १ गतेदेखि २०७७ साल जेष्ठ ३२ गते तदनुसार सन् २०१९ जुन १५ देखि २०२० जुन १४ सम्ममा सेमेष्टर तथा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर तथा एम.फिल तह उत्तीर्ण गरी ट्रान्स्कृष्ट लिएका र सोही अवधिभित्र विद्यावारिधि (Ph.D) पूरा गरेका इच्छुक विद्यार्थीहरूले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको Website मार्फत् Online फाराम भर्न सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। दीक्षान्त समारोहसम्बन्धी विस्तृत जानकारी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको website: tuexam.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। -परीक्षा नियन्त्रक

छयालीसौँ दीक्षान्त समारोहमा सम्मिलित हुन Online फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना |

त्रिभुवन विश्वविद्यालयद्वारा आयोजना गरिने छयालीसौँ दीक्षान्त समारोहमा सम्मिलित हुन वि.सं. २०७६ साल आषाढ १ गतेदेखि २०७७ साल जेष्ठ ३२ गते तदनुसार सन्  २०१९ जून १५ देखि २०२० जुन १४ सम्ममा सेमेष्टर तथा वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर तथा एम.फिल तह उत्तीर्ण गरी transcript लिएका र सोही अवधि भित्र विद्यावारिधि (Ph.D) पूरा गरेका इच्छुक विद्यार्थीहरुले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको website मार्पmत Online फाराम भर्न सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।

आवेदन फाराम भर्ने विधि र आवश्यक कागजातहरु

– त्रि.वि.परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको Website : tuconvocation.tuexam.edu.np मा राखिएको आवेदन फाराम आवेदक स्वयंले भरी इलष्लिभ बाट नै सोही Website मार्फत submit गर्नु पर्नेछ । आवेदन फाराम Internet सुविधा भएको कुनै पनि स्थानबाट तोकिएको दिनहरुमा कुनै पनि समयमा भर्न सकिनेछ ।

(Website Online फाराम १७ अक्टोबर २०२० देखि १६ नोभेम्बर २०२० गतेसम्म मात्र उपलब्ध हुनेछ ।

  उक्त अवधि भित्र मात्र कुनै पनि समयमा फाराम भर्न सक्ने समेत जानकारी गराईन्छ । बैकमा १५ नाभेम्बर २०२० भित्रमा रकम जम्मा गरिसकेको हुनुपर्नेछ ।  १६ नोभम्ेबर २०२० पछि Online फाराम स्वतः बन्द हुनेछ ।

– Online आवेदन फाराम भर्दा MRP साईजको फोटो, नागरिकताको प्रमाणपत्र वा पासपोर्ट र trascriptn Scan गरी upload गर्नु पर्नेछ ।

– Online फाराम भरिसकेपछि e-mail प्राप्त सम्पूर्ण PDF Document Print गरी सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

– दीक्षान्त समारोह सम्बन्धी विस्तृत कार्यक्रमको सूचना प्रकाशित भए पश्चात् गाउन/स्कार्पm लिन आउँदा email मार्फत प्राप्त PDF Documents लाई print गरी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तोकिएको शाखामा पेश गरी कार्यालयको छाप लगाई सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

– दीक्षान्त समारोहमा सम्मिलित हुन चाहने सम्बन्धित विद्यार्थीहरुले निम्नानुसार शुल्क दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

                               

 तह दीक्षान्त तथा प्रमाणपत्र शुल्क गाउन/Convocation Cap/स्काफ धरौटी   जम्मा रु.
 क) स्नातक  २,२००।–  १,५००।–  ३,७००।–
 ख) स्नातकोत्तर तथा एम.फिल २,७००।– १,५००।–   ४,२००।–
 ग) विद्यावारिधि (पिएच.डी.) ३,२००।– १,५००।– ४,७००।–

– दीक्षान्त समारोहमा २ जनासम्म अभिभावक सरिक गराउन सकिनेछ । दीक्षान्त समारोहमा अभिभावक सरिक गराउने भएमा प्रति अभिभावक शुल्क रु.३००।– का दरले (फिर्ता नहुने) थप शुल्क लाग्नेछ ।

– उपरोक्तानुसारको शुल्क नेपाल वैक लि.(खाता नं.०४५००१०००९९११०००००१६) वा ग्लोवल IME वैक लि. (खाता नं. ०५०१०१००००३८९) मार्फत मात्र दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

– वैक भौचरमा आफ्नो TU Registration Number, नाम तथा Grace Number समावेश गर्नु पर्नेछ । Grace Number को लागि tuconvocation.tuexam.com मा गई पत्ता लगाउन सकिनेछ ।

– शुल्क बुझाउँदा अनिवार्य रुपमा Transaction ID प्राप्त गर्नु पर्नेछ । सो Transaction ID प्रविष्ट गरेर मात्र दीक्षान्त फाराम भर्न सकिने छ ।

– दीक्षान्त समारोह सम्बन्धी विस्तृत जानकारी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको website : tuexam.edu.np मा हेर्न सकिनेछ ।

द्रष्टव्य : 

  • धरौटी रकमबाट रु.३००।– गाउन/स्कार्प/Convocation Cap को maintenance charge कट्टा गरिनेछ
  • दीक्षान्त समारोहको एक वर्ष भित्र आ–आफ्नो मूल प्रमाणपत्र लिनु पर्नेछ अन्यथा त्रि.वि.नियमानुसार थप जरिवान शुल्क लाग्नेछ ।

Go to form submission

त्रिविले जहाँ हुनुहुन्छ त्यही परीक्षा लिने व्यबस्था गर्यो, यसरी छान्नुहोस् पाएक पर्ने सेन्टर

सम्बन्धित खबरहरु