काठमाडौ । लोक सेवा आयोगले आज जरुरी सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा केही बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धमा छ । थप जानकारी सूचनाबाटनैे लिनुहोला । सूचना तल अपलोड गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु