ज्योतिका ज्योति हुन् जीवका जीवन, ज्योतिका ज्योति हुन् जिन्दगीका धन । ज्योतिका ज्योतिमा मिष्ट बन्छन् मन, ज्योतिका ज्योति छन् पुष्पझैं पावन।।१।।

ज्योतिका ज्योति हुन् सिद्धिका साधन, ज्योतिका ज्योति छन् लोकमा कन्चन ।
ज्योतिका ज्योतिमा रम्दछन् कानन ( वन ). ज्योतिका ज्योतिको गर्दछौं पूजन ।। २।।

ज्योतिका ज्योतिमा खुल्दछन् चेतन, ज्योतिका ज्योतिमा जाग्दछन् सज्जन ।
ज्योतिका ज्योतिमा शुद्ध छन् आसन. ज्योतिका ज्योतिले फक्रिए यौवन ।। ३।।

ज्योतिका ज्योतिमा छन् सुनौला गुन, ज्योतिको ज्योतिले रड्.गिए आँगन ।. ज्योतिको ज्योतिषी गर्दछन् अर्चन ( पूजा ). ज्योतिका ज्योतिमा सौम्य छन् आनन ( मुहार ) ।। ४।।

ज्योतिका ज्योति हुन् रामका मन्दिर, ज्योतिका ज्योति छन् विश्वमा सुन्दर ।, ज्योतिका ज्योति हुन् प्रेमका पुष्कर ( पोखरी ), ज्योतिका ज्योति हुन् स्नेहका सागर ।। ५।।

ज्योतिका ज्योतिले चेतना चम्किए, ज्योतिका ज्योतिले भावना फैलिए ।, ज्योतिका ज्योतिले सम्झना मौलिए, ज्योतिका ज्योतिले साधना सप्रिए ।। ६।।

गोपालप्रसाद भण्डारी । स्रविणी छन्द । मिति :- वि. सं -: २०७७ । ८। १४ । १। इ.सं . :- २९ -११ – २०२० , आदित्यबार ।

सम्बन्धित खबरहरु