काठमाडौं । कृषि विकास बैंक लिमिटेडले खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

सुचनामा भनिएको छ, ‘यस बैंकको आ.व.२०७५÷०७६ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत कर्मचारी दरबन्दी अनुसार रिक्त हुन आएका पदहरूमा खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्नका लागि मिति २०७६÷०३÷३१ मा प्रकाशित सूचना अनुसार देहायको विज्ञापन नम्बर र पदमा लोक सेवा आयोगबाट सञ्चालित लिखित परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारहरूमध्ये वर्णानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उम्मेदवारहरू उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएको व्यहोरा लोक सेवा आयोगको च.नं. २७, मिति २०७७÷०९÷०८ को पत्रबाट लेखी आएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

अन्तर्वार्ताका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरूले अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउँदा परीक्षाको प्रवेश पत्र, नागरिकता, शैक्षिक योग्यता तथा समावेशी समूहमा सफल भएका उम्मेदवारहरूले समावेशी समूह प्रमाणित हुने प्रमाण लगायत आवेदन गर्दा पेस गरेका सम्पूर्ण सक्कल कागजातहरू तथा उक्त कागजातहरूलाई नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणित गरेको प्रतिलिपि एक÷एक प्रति साथमा लिई अन्तर्वार्ताका लागि तोकिएको समयभन्दा ३० मिनेट अगावै उपस्थित हुनुपर्नेछ ।

अन्तर्वार्ता कृषि विकास बैंक लि. को मुख्य कार्यालय रामशाहपथमा देहायको मिति र समयमा सञ्चालन हुनेछ । अन्तर्वार्ताका दिन आकस्मिक रूपमा सार्वजनिक बिदा पर्न गएमा पनि अन्तर्वार्ता कार्यक्रम यथावत सञ्चालन हुनेछ ।’

सम्बन्धित खबरहरु