काठमाडौं । करेन्ट लागेर घाइते भएका एकजनाको जिउँदै उद्धार गरिएको छ । भक्तपुर नगरपालिका–१ सल्लाघारी व्यासी सडक खण्डअन्तर्गत इतापाकेमा सडकवत्ती जडान गर्न खम्बामा चढेका मजदुरलाई करेन्ट लागि बेहोस भएको अवस्थामा उद्धार गरिँएको हो ।

sf7df8f}F, @! k’; M eQmk’/ gu/kflnsf ! ;Nnf3f/L–Jof;L ;8s v08cGtu{t Otfkfs]df ;8sjQL h8fg ug{ vDafdf r9]sf dhb’/nfO{ s/]G6 nflu a]xf]; ePsf] cj:yfdf p4f/ ub}{ :yfgLo jfl;Gbf . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;; .
s/]G6 nfu]sf dhb’/sf] p4f/ ul/Fb}
sf7df8f}F, @! k’; M eQmk’/ gu/kflnsf–! ;Nnf3f/L Jof;L ;8s v08cGtu{t Otfkfs]df ;8sjQL h8fg ug{ vDafdf r9]sf dhb’/nfO{ s/]G6 nflu a]xf]; ePsf] cj:yfdf p4f/ ub}{ :yfgLo . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;;
a]xf]; ePsf] cj:yfdf dhb’/sf] p4f/
sf7df8f}F, @! k’; M eQmk’/ gu/kflnsf–! ;Nnf3f/L Jof;L ;8s v08cGtu{t Otfkfs]df ;8sjQL h8fg ug{ vDafdf r9]sf dhb’/nfO{ s/]G6 nflu a]xf]; ePsf] cj:yfdf p4f/ ub}{ :yfgLo jfl;Gbf . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;;
s/]G6 nfu]sf dhb’/sf] p4f/ ul/Fb}
sf7df8f}F, @! k’; M eQmk’/ gu/kflnsf–! ;Nnf3f/L Jof;L ;8s v08cGtu{t Otfkfs]df ;8sjQL h8fg ug{ vDafdf r9]sf dhb’/nfO{ s/]G6 nflu a]xf]; ePsf] cj:yfdf p4f/ ub}{ :yfgLo . t:jL/ M /Tg >]i7, /f;;

सम्बन्धित खबरहरु