काठमाडौं । नेपालमा आजदेखि विश्वव्यापी महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को खोप लगाउन सुरु गरिएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार बिहान बालुवाटारबाटै भिडियो कन्फरेन्समार्फत खोप अभियानको उद्घाटन गर्नुभएको हो ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप सबैको पहुँचमा हुनुपर्ने कुरा स्पष्ट पार्नुभएको छ । कोरोना खोप अभियानको शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसुलभ रुपमा उपलब्ध भए मात्रै कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा जित हात पर्ने उल्लेख गर्नुभएको हो ।

उहाँले तीन महिना भित्र सबै नेपालीलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप उपलब्ध गराइ सक्ने बताउनु भएको छ । नेपालमा कोभिड १९ विरुद्धको थप खोप भित्र्याउन अन्य संघ संस्थासँग पनि छलफल गरी रहेको ओलीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले खोप अभियान शुरु भए पनि मास्क लगाउने, सामाजिक दुरी कायम गर्ने जस्ता काम कोरोना पूर्ण नियन्त्रण नभएसम्म जारी राख्न आग्रह गर्नुभयो ।

सो अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि शुभकामना सन्देश पठाउनु भई अभियानको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्नु भएको थियो । सो अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हृदयश त्रिपाठीले नेपालले विश्वमा खोप अभियान शुरु भएको पहिलो चरणमै खोप ल्याउन सफल भएकोमा खुशी व्यक्त गर्नु भएको थियो ।

:jf:YodGqL lqkf7L z’ef/De sfo{qmddf
sf7df8f}F, !$ df3 M :jf:Yo tyf hg;ÎofdGqL Åbo]z lqkf7L sf]le8–!( lj?4sf] vf]k z’ef/De sfo{qmddf vf]kaf/] hfgsf/L u/fpFb} . t:jL/ M k|bLk jGt÷/f;;
sf]le8lj?4sf] vf]k nufpFb}
bdf}nL, !$ df3 M
!_ tgx’Fsf] bdf}nLdf a’waf/b]lv z’? ePsf] sf]le8lj?4sf] vf]k nufpFb} lhNnf :jf:Yo sfof{no tgx’Fsf :jf:YosdL{ jL/]Gb|s’df/ rf}w/L . klxnf] r/0fdf tgx’Fsf Ps xhf/ ^&( :jf:YosdL{nfO{ vf]k nufOFb}5 . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg]÷ bdf}nL
k|d+ cf]nL ;Daf]wg
sf7df8f}F, !$ df3 M k|wfgdGqL s]kL zdf{ cf]nL a’waf/ afn’jf6f/df er{‘cn ljlwaf6 sf]le8–!( lj?4 vf]ksf] z’ef/Dekl5 ;Daf]wg ug{‘x’Fb} . t:jL/ M k|bLk jGt÷/f;;

सम्बन्धित खबरहरु