काठमाडौं । बागमती प्रदेश लोक सेवा आयोगले परीक्षा भवन कायम गरिएकोबारे अत्यन्तै जरुरी सुचना जारी गरेको छ । आयोगको तपसिलमा उल्लेखित विज्ञापनहरूको (खुला) परीक्षा नेपाल सरकारले तोकेको स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना गर्ने निम्नानुसारका मिति, समय र परीक्षा भवनहरूमा प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने भएकाले सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु