काठमाडौं । नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानले पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको हो ।

यस प्रतिष्ठानको स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम रिक्त रहेका तपसिलका पदनाम, स्तर, तह, सेवा र समूहमा खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगको मिति २०७७÷१०÷०८ को निर्णय अनुसार सहमति प्राप्त भएकोले तोकिएको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट मिति २०७७÷१०÷१६ गतेदेखि दरखास्त आह्वान गरिएको छ ।

खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुनको लागि यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले २१ (एक्काईस) दिन भित्र परीक्षा दस्तुर वापत अधिकृतस्तरका लागि रू.१२,००।– (एक हजार दुइ सय मात्र) र सहायकस्तरका लागि रू.६००।– (छ सय मात्र) यस प्रतिष्ठानको सिटिजन्स बैंक ईन्टरनेशनलमा रहेको चल्ती खाता नं.०११०१००००००३६२००१ मा जम्मा गरी सक्कलै भौचर संलग्न गरी आवेदन दिनु पर्नेछ ।

दरखास्त फाराम प्रतिष्ठानको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरी भर्न सकिने छ । दरखास्त फाराम भर्ने सम्बन्धमा कुनै द्विविधा भएमा यस प्रतिष्ठानको प्रशासन शाखामा सम्पर्क गर्न सकिने छ । तोकिएको अवधिभित्र आवेदन पेश नगरेका वा रीतपूर्वक दरखास्त फाराम नभरेका उम्मेदवारहरू प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने व्यहोरा समेत यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ ।

सम्बन्धित खबरहरु