काठमाडौं । नेपाल नर्सिङ परिषदद्वारा लिइने आगामी नाम दर्ता प्रमाण–पत्र परीक्षा वार्षिक कार्य तालिका अनुसार मिति २०७७ साल चैत ७ गते हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु