बुटवल । लोकसेवा आयोगले नायब सुब्बाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले खुला र समावेशीतर्फ प्रशासन, राजश्व, राजपत्रान्कित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सार्वजनिक गरेको हो ।

लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालय, नयाँ बानेश्वरको विज्ञापन नं. ११९०२-११९०८/०७६-७७(खुला तथा समावेशी) न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण तोकिएको सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७६-७७, (खुला र समावेशी) प्रशासन, राजश्व, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७६-७७, (खुला र समावेशी) प्रशासन (लेखा) र लेखापरीक्षण, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशित गरेको छ ।

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/२०७६-७७ (खुला र समावेशी) प्रशासन (सा.प्र.) र व्यवस्थापिका संसद (सा.प्र.), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशित गरेको छ ।

लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/२०७६-७७ (खुला र समावेशी) परराष्ट्र सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/२०७६-७७ (खुला र समावेशी) न्याय, न्याय, कानुन र सरकारी वकिल, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशित गरेको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु