काठमाडौ । लोक सेवा आयोग धनकुटाले एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत प्रथम श्रेणी (अप्रपाविधिक) नायब सुब्बा वा सो सरह पदको आयोगले इलाम, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालन गरेको सो गरेको लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेको छ ।

नतिजाको रोल नम्बर तथा नाम, थर भएको उम्मेदवारहरु द्धितीय चरणको परीक्षाको लागि छनौट भएको सम्बन्धित सबै जानकारी पनि यो सूचनामा दिइएको छ । लोक सेवाका परीक्षाहरु लगातार हुनेछन् ।

निषेधाज्ञाका कारण रोकिएका परीक्षाहरुपनि क्रमिकरुपमा हुनेछन् । लामो समय तयारी गरेर बसिरहेका परीक्षार्थीहरुलाई खोपको व्यबस्था गर्नुपर्ने मागपनि बढेको छ ।

खोप लगाएर परीक्षा दिनपाउनुपर्ने माग आएपछि लोकसेवाले सरकार समक्ष खोपको माग गरेको छ । नतिजा उहाँ हेर्नुहोस्

यसैगरी लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२८५२-१२८५८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा उपसचिव वा सो सरह पदको परीक्षाको खुलातर्फको उम्मेदवारको स्वीकृत नामावली र परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना निकालेको छ ।

सम्बन्धित खबरहरु