काठमाडौं । नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पदपूर्ति समिति जावलाखेल, ललितपुरको जरूरी सूचना प्रकाशित भएको छ । पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७८÷०५÷१८ गते जारी भएको हो ।

लोक सेवा आयोगको सहमति अनुसार प्रतिष्ठानमा रिक्त रहेको तपसिलमा उल्लिखित पदमा कार्यक्षमता मूल्यांकन बढुवाद्वारा र आन्तरिक एवम् खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी रूपमा पूर्ति गर्नु पर्ने भएकोले यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

खुला प्रतियोगितातर्फ अधिकृत द्वितीय श्रेणी पदको लागि उमेर २१ बर्ष पुगेका तर ४० बर्ष ननाघेका अधिकृत तृतीय श्रेणी पदको लागि उमेर २१ बर्ष पुगेका तर ३५ बर्ष ननाघेका र बरिष्ठ सहायक पदको लागि उमेर १८ बर्ष पुगेका तर ३५ बर्ष ननाघेका, कुनै बातकसुर नलागेका, योग्य इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट यो सूचना प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले २१ (एक्काइस) दिनभित्र र दोब्बर दस्तुर तिरी अर्को ७ (सात) दिनभित्र नेपाली नागरिकता र शैक्षिक योग्यता सम्बन्धि प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न गरी प्रतिष्ठानबाट निर्धारित दरखास्त फाराम भरी परीक्षा दस्तुर रु. १०००।– (एक हजार) प्रतिष्ठानको नेपाल बैंक लिमिटेड जावलाखेल, ललितपुर स्थित चल्ती खाता नं १९१००१००१७४४६५०००००१ मा जम्मा गरेको सक्कल भौचर साथ राखी प्रतिष्ठानमा दर्ता गराउनुहुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ।

दरखास्त फाराम प्रतिष्ठानको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरी प्राप्त गर्न सकिनेछ । रित नपुगेको वा म्याद नाघी प्राप्त हुन आएको दरखास्त फाराम उपर कुनै कारबाही नहुने ब्यहोरा समेत सूचित गरिन्छ ।

सम्बन्धित खबरहरु