काठमाडौं । लोक सेवा आयोगका सूचनाहरु प्रकाशित गरिएको छ । लोकसेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयले अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचनाहरु प्रकाशित गरेको हो । लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखाले एक सूचना जारी गरेको हो ।

जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको देहायका विज्ञापनमा लिइएको लिखित परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारहरु मध्ये वर्णानुक्रमानुसार देहायका रोल नम्बर तथा नाम थर भएका उम्मेदवारहरु उत्तीर्ण भई मामिला प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’

साथै अगाडिा भनिएको छ, ‘मामिला प्रस्तुतीकरणर अन्तर्वार्ताको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुले पासपोर्ट साइजको फोटो २ प्रति, आवश्यक न्यूनतम योग्यता एकीन हुने सम्पूर्ण प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातहरु र दरखास्त फारामको प्रथम र तृतीय पाना २ प्रति भरी यो सूचना प काशन भएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र यस आयोगको दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्र, अनामनगरमा उक्त प्रमाणपत्रहरुको प्रतिलिपि उम्मेदवार आफैले प्रमाणित गरी रुजु गराउनु पर्नेछ । आवश्यक न्यूनतम योग्यता तथा अन्य आवश्यक कागजातको प्रमाणपत्रहरु नपु¥याएमा जुनसुकै बखत दरखास्त रद्द हुनेछ ।

छनौट भएका उम्मेदवारहरुले देहायको स्थान, मिति र समयमा हुने मामिला प्रस्तुतीकरण दिन आउँदा प्रवेश पत्र र अन्तर्वार्ता दिन आउँदा माथि उल्लेखित सक्कल कागजात र प्रवेशपत्र लिई १ (एक) घण्टा अगावै आयोगको अन्तर्वार्ता तथा सिफारिस शाखामा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ । मामिला प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका दिन सार्वजनिक विदा पर्न गएमा पनि उक्त कार्यक्रम यथावत् सञ्चालन हुनेछ ।’

सम्बन्धित खबरहरु