काठमाडौं । प्रदेश लोक सेवा आयोगका सूचनाहरू प्रकाशित गरिएको छ ।

बागमती प्रदेश, हेटौँडा, सूचना तथा प्रकाशन शाखाले विज्ञापनसम्बन्धि सूचनाहरू प्रकाशित गरेको हो ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न सेवा, समूहका अप्राविधिक÷प्राविधिक तर्फका पदहरूको आन्तरिक, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशित गरिएको छ ।

जारी सूचनामा भनिएको छ, ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १२ को व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा रिक्त भएका पदहरूको माग फाराम प्राप्त भएको हुँदा आन्तरिक, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा स्थायी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले देहाय योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूबाट दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

तोकिएको न्यूनतम योग्यता पुगेका उम्मेदवारहरूले आयोगको वेवसाइटबाट दरखास्त फाराम डाउनलोड गरी आवश्यक शैक्षिक योग्यता लगायतका कागजातहरू रेकर्ड फाइलमा राखी फाइलको आवरणमा सबै विवरण खुलाई तोकिएको राजश्व खातामा राजश्व बुझाएको सक्कल भौचरसहित तोकिएको स्थानमा आवेदन फाराम दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूको रोजाई प्राथमिकता क्रम अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तह तोकी सिफारिस गरिनेछ ।

यसरी सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले नै स्थायी नियुक्ति दिनेछन्। सेवाका सर्त र तलब तथा अन्य सुविधा प्रचलित कानून बमोजिम हुनेछ ।’

सम्बन्धित खबरहरु