काठमाडौं । लोक सेवा आयोगका सूचनाहरु प्रकाशित गरिएको छ । राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरहका पदका लोक सेवा आयोगले नायव सुब्बा अप्राविधिक पदमा खुला÷समावेशी लिखित परीक्षाको विज्ञापन प्रकाशित गरिएको हो ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित विज्ञापनः जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाबाट पूर्ति गर्नुपर्ने राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी नायबसुब्बा वा सो सरहका निम्नलिखित सेवा÷समूह÷उपसमूहका पदहरुका लागि निजामती सेवा ऐन, २०४९ (चौथो संशोधन) को दफा २४घ१क तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १४ को उपदफा ४ बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवारहरुले लोक सेवा आयोगबाट निर्धारित दरखास्त फाराममा उल्लेखित विवरण खुलाई मिति २०७८÷११÷०३ सम्ममा सम्बन्धित बढुवा समितिको सचिवालयमा दरखास्त दिनुहुन सूचना गरिन्छ । म्याद नाघी प्राप्त हुन आएका दरखास्त उपर कुनै कारबाही गरिने छैन ।

सम्बन्धित खबरहरु