काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेकी जीवनसङ्गिनी तथा नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष एवम् नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य स्व शोभा प्रधानको शुक्रबार निकालिएको शवयात्रा ।

भक्तपुर नगरपालिका–१ इनागबाट शुरु भएको शवयात्रा भार्बाचो, तेखापुखु, वंशगोपाल, नासमना, तमारी, सुकुलढोका, गोमारी, इनाचो, दत्तात्रय, च्याम्हासिंह हुँदै हनुमानघाट लगिएको हो ।

आजका चर्चित पोष्टहरु पढ्न यहाँ राखिएको हेडलाईनमा थिच्नुहोस् ।

लामो समयदेखिको ‘अर्बुदरोग’ ले उहाँको असार ८ गते नेपाल क्यान्सर अस्पताल हरिसिद्धिमा उपचारकै क्रममा निधन भएको थियो । तस्बिर ः लक्ष्मी गा÷रासस

[caption id="attachment_395709" align="aligncenter" width="580"] k|wfgsf] zjofqfdf ;xefuL
efbufpF, !) c;f/ M g]kfn dhb'/ ls;fg kf6L{sf cWoIf gf/fo0fdfg ljh'S5]sf] hLjg;ªuLgL tyf g]kfn qmflGtsf/L dlxnf ;ª3sf s]Gb|Lo sf]iffWoIf Pjd g]kfn qmflGtsf/L lzIfs ;ª3sf s]Gb|Lo ;b:o zf]ef k|wfgsf] z'qmaf/ lgsfn]sf] zjofqf . eQmk'/ gu/kflnsf–! OgfuAff6 z'? ePsf] zjofqf efjf{rf], t]vfk'v', j+zuf]kfn, gf;dgf, tdf/L, ;'s'n9f]sf, uf]df/L, Ogfrf], bQfqo, RofDxfl;+x x'Fb} xg'dfg3f6 nu]sf] xf] . nfdf] ;dob]lv SofG;/kLl8t …ca'b/f]uÚ zf]efsf] c;f/ * ut] g]kfn SofG;/ c:ktfn xl/l;l4df pkrf/s} qmddf lgwg ePsf] lyof] . tl:a/ M nIdL uf?÷/f;;[/caption] [caption id="attachment_395710" align="aligncenter" width="580"] k|wfgsf] zjofqfdf ;xefuL
efbufpF, !) c;f/ M g]kfn dhb'/ ls;fg kf6L{sf cWoIf gf/fo0fdfg ljh'S5]sf] hLjg;ªuLgL tyf g]kfn qmflGtsf/L dlxnf ;ª3sf s]Gb|Lo sf]iffWoIf Pjd g]kfn qmflGtsf/L lzIfs ;ª3sf s]Gb|Lo ;b:o zf]ef k|wfgsf] z'qmaf/ lgsfn]sf] zjofqf . eQmk'/ gu/kflnsf–! OgfuAff6 z'? ePsf] zjofqf efjf{rf], t]vfk'v', j+zuf]kfn, gf;dgf, tdf/L, ;'s'n9f]sf, uf]df/L, Ogfrf], bQfqo, RofDxfl;+x x'Fb} xg'dfg3f6 nu]sf] xf] . nfdf] ;dob]lv SofG;/kLl8t …ca'b/f]uÚ zf]efsf] c;f/ * ut] g]kfn SofG;/ c:ktfn xl/l;l4df pkrf/s} qmddf lgwg ePsf] lyof] . tl:a/ M nIdL uf?÷/f;;[/caption]

सम्बन्धित खबरहरु