काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नवनियुक्त चार मन्त्रीले आज पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ ।

राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का तर्फबाट नवनियुक्त मन्त्रीहरुले शपथ लिनुभएको हो ।

नयाँ मन्त्रीहरुमा जीवनराम श्रेष्ठ–संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, मेटमणि चौधरी–सहरी विकास मन्त्रालय, भवानीप्रसाद खापुङ– स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र शेरबहादुर कुँवर– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय हुनुहुन्छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) तथा धारा ७८ को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको नियुक्ति र कार्य विभाजन तोक्नुभएको थियो ।

आजका चर्चित पोष्टहरु पढ्न यहाँ राखिएको हेडलाईनमा थिच्नुहोस् ।

मन्त्रीहरुको शपथपछि शीतल निवासमै राष्ट्रपति भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री हीराचन्द्र केसीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभयो ।

समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, मन्त्रीगण, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

sf7df8f}F, !# c;f/M
????????? ??? ????????? ???
/fi6«klt ljBfb]jL e08f/L ;f]daf/ /fi6«klt ejg zLtnlgjf;df g]skf -PsLs[t ;dfhjfbL_sf tkm{af6 ;/sf/df ;xefuL gjlgo’Qm dGqLx?nfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zky u/fpFb} . ;fydf pk/fi6«klt gGbaxfb’/ k’g, k|wfgdGqL z]/axfb’/ b]pjf / ;efd’v clUgk|;fb ;fksf]6f . tl:a/M /Tg >]i7÷/f;;
sf7df8f}F, !# c;f/M
gjlgo’Qm /fHodGqL s];LnfO{ zky
/fi6«klt ljBfb]jL e08f/Lsf] pkl:yltdf k|wfgdGqL z]/axfb’/ b]pjf ;f]daf/ /fi6«klt ejg zLtnlgjf;df
gjlgo’Qm /fHodGqL xL/frGb| s];LnfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zky u/fpFb} . tl:a/M /Tg >]i7÷/f;;

sf7df8f}F, !# c;f/M
????????? dGqLx?sf] zky u|x0f ;df/f]x
/fi6«klt ejg zLtnlgjf;df g]skf -PsLs[t ;dfhjfbL_sf tkm{af6 ;/sf/df ;xefuL gjlgo’Qm dGqLx?nfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zky u|x0f ;df/f]xdf /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L, pk/fi6«klt gGbaxfb’/ k’g, k|wfgdGqL z]/axfb’/ b]pjf / ;efd’v clUgk|;fb ;fksf]6f . tl:a/M /Tg >]i7÷/f;;
sf7df8f}F, !# c;f/M
????????? ??? ????????? ???
/fi6«klt ljBfb]jL e08f/L ;f]daf/ /fi6«klt ejg zLtnlgjf;df g]skf -PsLs[t ;dfhjfbL_sf tkm{af6 ;/sf/df ;xefuL gjlgo’Qm dGqLx?nfO{ kb tyf uf]kgLotfsf] zky u/fpFb} . ;fydf pk/fi6«klt gGbaxfb’/ k’g, k|wfgdGqL z]/axfb’/ b]pjf / ;efd’v clUgk|;fb ;fksf]6f . tl:a/M /Tg >]i7÷/f;;

सम्बन्धित खबरहरु