काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक इन्द्रजात्रा पर्व मनाइएको छ ।

विशेषगरी उपत्यकाका नेवार समुदायले वर्षाका देवता इन्द्रको पूजा–आराधना गरी यो पर्व मनाउने गर्दछन् । यसै क्रममा कुमारी, गणेश र भैरवको रथ तान्ने गरिन्छ ।

रथ तान्नु अघि बसन्तपुरमा राष्ट्रपति लगाएत उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरु उपस्थित भई जिवित देवी कुमारी, गणेश र भैरवको दर्शन गरेका थिए ।

त्यस्तै राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा लगाएतले वसन्तपुर गद्दी बैठकबाट इन्द्रजात्रा पनि अवलोकन गर्नुभयो ।

विभिन्न देवदेवताको गण, पुलुकिसी, सव:भक्कु, महाकाली, लाखे, झ्यालिञ्चा आदिले पनि तिनै देवदेवताको रथसँगै शहर परिक्रमा गरेका छन् ।

वर्षा र सहकालका देवता देवराज इन्द्रको पूजाराधना गरी मनाइने परम्परागत इन्द्रजात्रा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, धुलिखेल, दोलखालगायत स्थानमा पनि मनाइन्छ ।

भाद्र शुक्ल द्वादशीका दिन हनुमानढोकाअगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्रध्वजासहितको लिङ्गो ठड्याइएपछि प्रारम्भ हुने यो जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथयात्रा र देवदेवताको पूजाआजा गरी आठदिनसम्म मनाइन्छ ।

यसरी लिङ्गो ठड्याइने प्रक्रियालाई ‘इन्द्रध्वजोत्थान’ पनि भनिन्छ । लिङ्गोको फेदमा भैरवको पूजा गरिन्छ । शत्रु पराजय भएपछि विजय मनाउने पर्वका रुपमा इन्द्रजात्रा मनाउने गरिएको हो ।

इन्द्रध्वजको पूजा गरी शक्ति प्राप्त गरेर प्रदर्शन गर्ने पर्वका रुपमा पनि इन्द्रजात्रालाई लिइन्छ ।

sf7df8f}+ ebf}+ @$
OGb|hfqfsf] cj;/df xg’dfg9f]sfdf /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L,k|wfgdGqL z]/jxfb’/ b]pjf nufot nfO{ ;nfdL ck0f{ ub} g]kfnL;]gf . t:jL/ M k|blk/fh jGt,/f;;
sf7df8f}+ ebf}+ @$
OGb|hfqfsf] cj;/df xg’dfg9f]sfdf hfqf dgfpg] qmddf jfhf jhfpb} Ps o’jf . t:jL/ M k|blk/fh jGt,/f;;
sf7df8f}+ ebf}+ @$
OGb|hfqfsf] cj;/df xg’dfg9f]sfdf hfqf dgfpg] qmddf xflQsf] b]jtfsf] e]ifdf kl/qmdf ub}{ . t:jL/ M k|blk/fh jGt,/f;;
sf7df8f}+ ebf}+ @$
OGb|hfqfsf] cj;/df xg’dfg9f]sfdf hfqf dgfpg] qmddf ljleGg b]jL b]jtfsf] e]ifdf g[To ub}{ . t:jL/ M k|blk/fh jGt,/f;;
sf7df8f}+ ebf}+ @$
OGb|hfqfsf] cj;/df xg’dfg9f]sfdf hLljt b]lj s’df/LnfO{ /ydf /fv]/ b/jf/ kl/if/ kl/qmdf ub}{ . t:jL/ M k|blk/fh jGt,/f;;
sf7df8f}+ ebf}+ @$
OGb|hfqfsf] cj;/df xg’dfg9f]sfdf s’df/Lsf] /y tfGb} ;j{;fwf/0fx? . t:jL/ M k|blk/fh jGt,/f;;
sf7df8f}+ ebf}+ @$
OGb|hfqfsf] cj;/df xg’dfg9f]sf l:yt ul4j}7ssf] sf};Ljf6 hfqf cjnf]sg ub}{ /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L,k|wfgdGqL z]/jxfb’/ b]pjf nufot g]kfn ;/sf/sf ljleGg dGqfnosf dGqLx? Cltlyx? . t:jL/ M k|blk/fh jGt,/f;;
sf7df8f}+ ebf}+ @$
OGb|hfqfsf] cj;/df xg’dfg9f]sf l:yt ul4j}7ssf] sf};Ljf6 hfqf cjnf]sg ub}{ /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L,k|wfgdGqL z]/jxfb’/ b]pjf nufot g]kfn ;/sf/sf ljleGg dGqfnosf dGqLx? Cltlyx? . t:jL/ M k|blk/fh jGt,/f;;
sf7df8f}+ ebf}+ @$
OGb|hfqfsf] cj;/df xg’dfg9f]sfdf /fli6«o w’g jhfpb}{ g]kfnL;]gfsf j}08 6f]nL . t:jL/ M k|blk/fh jGt,/f;;
sf7df8f}+ ebf}+ @$
OGb|hfqfsf] cj;/df xg’dfg9f]sf l:yt ul4j}7ssf] sf};Ljf6 hfqf cjnf]sg ub}{ /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L,k|wfgdGqL z]/jxfb’/ b]pjf nufot g]kfn ;/sf/sf ljleGg dGqfnosf dGqLx? Cltlyx? . t:jL/ M k|blk/fh jGt,/f;;
sf7df8f}+ ebf}+ @$
OGb|hfqfsf] cj;/df xg’dfg9f]sf l:yt ul4j}7ssf] sf};Ljf6 hfqf cjnf]sg ub}{ /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L,k|wfgdGqL z]/jxfb’/ b]pjf nufot g]kfn ;/sf/sf ljleGg dGqfnosf dGqLx? Cltlyx? . t:jL/ M k|blk/fh jGt,/f;;
sf7df8f}+ ebf}+ @$
OGb|hfqfsf] cj;/df xg’dfg9f]sf l:yt ul4j}7ssf] sf};Ljf6 hfqf cjnf]sg ub}{ /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L,k|wfgdGqL z]/jxfb’/ b]pjf nufot g]kfn ;/sf/sf ljleGg dGqfnosf dGqLx? Cltlyx? . t:jL/ M k|blk/fh jGt,/f;;
sf7df8f}+ ebf}+ @$
OGb|hfqfsf] cj;/df xg’dfg9f]sfdf hLljt b]lj s’df/LnfO{ /ydf /fv]/ b/jf/ kl/if/ kl/qmdf ub}{ . t:jL/ M k|blk/fh jGt,/f;;

सम्बन्धित खबरहरु