शिक्षक अस्थायी अध्यापन अनुमति पत्रको नतिजा प्रकाशित [नतिजासहित]
यस्ता विद्यालयलाई अब कारबाही हुने