उपमहानगरपालिकाको उदाहारणिय काम ! यसरी फोहोरबाट मोहर बनाउँदैं ?