अब यो दिन लाग्दैछ खग्रास सूर्य ग्रहण, हुने सूर्यमा यस्तो [यी सावधानी अपनाउन बैज्ञानिकको चेतवानी]