काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने ‘श्रीपञ्चमी’ पर्वका अवसरमा विद्याकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीको पूजा आराधना गर्न देशभरका सरस्वती मन्दिरमा भक्तजनको भीड लागेको छ ।

आजका दिन निष्ठापूर्वक सरस्वतीको पूजा–आराधना गरेमा विद्या प्राप्त हुने शास्त्रीय मान्यता छ । यस अवसरमा लाजिम्पाटस्थित नील सरस्वतीस्थान, स्वयम्भूस्थित सरस्वती मन्दिर, ललितपुर लेलेस्थित सरस्वती कुण्डलगायत राजधानीका विभिन्न स्थानमा रहेका सरस्वती मन्दिरमा बिहानैदेखि भक्तजनको भीड लागेको छ ।

मैतीदेवी मन्दिर क्षेत्रमा रहेको सरस्वती मन्दिरमा पनि बिहानैदेखि भक्तजनको भीड लागेको काठमाडौँ महानगरपालिका–३० का अध्यक्षसमेत रहनुभएका मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दलबहादुर कार्कीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका सरस्वती मन्दिरमा पनि भक्तजनको भीड लागेको जनाइएको छ । चन्द्रमाजस्तो गोरो वर्ण भएकी तथा हातमा वीणा र पुस्तक लिएकी विद्याकीदेवी सरस्वतीलाई भक्तजनहरूले भारती, शारदा, हंसवाहिनी, जगन्माता, वागीश्वरी, कौमारी, वरदायिनी, बुद्धिदात्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा र भुवनेश्वरीजस्ता नामले पुकार्छन् ।

विद्या र सिर्जनाकीदेवी भएकाले विशेषगरी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक र विद्यार्थी आ–आफ्ना कला–साधनाका वस्तु कलम, कापी, कुची र वाद्ययन्त्र आदिलाई सरस्वतीका रूपमा पूजा–आराधना गर्छन् । सरस्वतीलाई तान्त्रिकहरूले तन्त्र सिद्धिका लागि तारादेवीका रूपमा मान्छन् ।

सूर्य उत्तरतिर लागि दिन लामो हुने र वसन्त ऋतु प्रारम्भ हुने विश्वासका साथ आजको दिनलाई ‘वसन्त पञ्चमी’ पनि भनिन्छ । ऋग्वेदमा वाग्देवीका नामले प्रसिद्धि पाएकी ब्रह्माकी अर्धाङ्गििनी ब्रह्मायणीको पूजा उपासनाले सबै प्रकारको ज्ञान, सिद्धि र सद्बुद्धि प्राप्त हुने उल्लेख छ ।

यसैकारणले सरस्वती पूजालाई ठूलो महत्व दिइन्छ । आजका दिन सरस्वतीको पूजा गरी विद्यारम्भ गरेमा सर्वसिद्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ । आजका दिन बिवाह, व्रतबन्ध, गुफा राख्ने र बेलविवाह (इही) जस्ता सामाजिक तथा धार्मिक कार्य गर्न साइत हेर्नुपर्दैन भन्ने मान्यता पनि छ । यस दिन बालबालिकालाई शिक्षारम्भ गराउने र नाक–कान छेड्नसमेत शुभ मानिन्छ ।

देशभर रहेका सरस्वतीका मन्दिरमा आज बिहानैदेखि पूजाआजा गर्न भक्तजन, खासगरी छात्रछात्राको घुइँचो लागेको छ । सरस्वतीलाई चढाइएको सात गेडा अक्षता निलेमा विद्या र वुद्धि स्फुरण भई विद्यादेवीबाट चेतनाको ज्योति पाइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास छ ।

[caption id="attachment_440131" align="alignnone" width="900"] pk/fi6«klt k'g 6Lsf u|x0f
sf7df8f}F, !@ df3M
pk/fi6«klt gGbaxfb'/ k'g sf7df8f}Fsf] xg'dfg9f]sfl:yt gf;nrf]sdf laxLaf/ cfof]lht j;Gt >j0f sfo{qmddf ljBfsL b]jL ;/:jtLsf] 6Lsf u|x0f ug'{x'Fb} . tl:a/M k|bLk/fh jGt÷/f;;[/caption]

[caption id="attachment_440132" align="alignnone" width="900"] j;Gt >j0f sfo{qmddf /fi6«klt e08f/L
sf7df8f}F, !@ df3M
sf7df8f}Fsf] xg'dfg9f]sfl:yt gf;nrf]sdf laxLaf/ cfof]lht j;Gt >j0f sfo{qmddf /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L, pk/fi6«klt gGbaxfb'/ k'g, k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn …k|r08Únufot cltljlzi6 JolQmx? . tl:a/M k|bLk/fh jGt÷/f;;[/caption]

[caption id="attachment_440133" align="alignnone" width="600"] cIf/fDe ul/Fb}
sfjf;f]tL, !@ df3 M k'jL{ gjnk/f;Lsf] sfjf;f]tL– * df /x]sf] dWolaGb' :sfOnfOg Ps]8dLdf >Lk~rdLsf] cj;/df Ps aflnsfnfO{ cIf/fDe u/fOFb} . tl:a/ M /fh' rfkfufO{+÷/f;;[/caption]

[caption id="attachment_440134" align="alignnone" width="1500"] a'6jn,!@ df3M
ljBfsL b]jL ;/:jtLsf] k"hf
j;Gt k~rdLsf cj;/df a'6jn–*, ;'Vvfgu/df /x]sf] cS;kmf]8{ dfWolds ljBfnodf laxLaf/ ;/:jtL k"hf ub}{ ljBfyL{ . tl:a/ M;'ldqf clwsf/L÷/f;;[/caption]

[caption id="attachment_440135" align="alignnone" width="600"] a'6jn,!@ df3M
aflnsfnfO{ cIf/f/De
a'6jn pkdxfgu/kflnsf– *, ;'Vvfgu/df /x]sf] cS;kmf]8{ dfWolds ljBfnodf laxLaf/ >Lk~rdLsf cj;/df Ps aflnsfnfO{ cIf/f/De u/fOFb} . cfhsf] lbg afnaflnsfnfO{ cIf/ lrgfpg] / n]Vg l;sfPdf pgLx?nfO{ ;w}+ k9g n]Vg cfpg] hgljZjf; /x]sf] 5 . tl:a/ M;'ldqf clwsf/L÷/f;;[/caption]

[caption id="attachment_440136" align="alignnone" width="600"] lzIffdGqL vgfn ;/f:jtL k'hf ub}{
sf7df8f}F, !@ df3 M lzIff, lj1fg tyf k|ljlwdGqL lzlz/ vgfn ljxLaf/ tf/s]Zj/–!! sf] u|fdL0f cfbz{ ax'd'vL SofDk;df ;/:jtL k"hf ug{'x'Fb} . tl:a/ M xl//fd e]6'jfn÷ /f;;[/caption]

[caption id="attachment_440137" align="alignnone" width="900"] ;/:jtL k"hf
sf7df8f}+, !@ df3 M
>Lk~rdLsf cj;/df laxLaf/ nlnnk'/sf] Odf8f]nl:yt dG6]Zj/L :s'ndf ;/:jtL k"hf ub}{ afns . tl:a/ M rG›snf If]qL÷/f;;[/caption]

[caption id="attachment_440138" align="alignnone" width="900"] nlntk'/,!@ df3 M
afnsnfO{ cIf/f/De
>Lk~rdLsf cj;/df nlntk'/sf] dxfnIdL gu/kflnsfsf] Odf8f]nl:yt dG6]Zj/L :s'ndf laxLaf/ afnsnfO{ cIf/f/De u/fOFb} . tl:a/ M rG›snf If]qL÷/f;;[/caption]

[caption id="attachment_440139" align="alignnone" width="750"] /fi6«klt e08f/L 6Lsf u|x0f
sf7df8f}F, !@ df3M /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L sf7df8f}Fsf] xg'dfg9f]sfl:yt gf;nrf]sdf laxLaf/ cfof]lht j;Gt >j0f sfo{qmddf ljBfsL b]jL ;/:jtLsf] 6Lsf u|x0f ug'{x'Fb} . rGb|snf If]qL÷/f;;[/caption]

[caption id="attachment_440140" align="alignnone" width="900"] sf7df8f}F, !@ df3M
k"hf
sf7df8f}Fsf] xg'dfg9f]sfl:yt gf;nrf]sdf j;Gt k~rdL cyf{t ;/:jtL k"hfsf cj;/df cfof]lht j;Gt >j0f sfo{qmddf k"hf ul/Fb} . tl:a/M rGb|snf If]qL÷/f;;[/caption]

[caption id="attachment_440141" align="alignnone" width="600"] ;/:jtL k"hf
;'g;/L, !@ df3 M
a;Gt k~rdLsf lbg laxLaf/ ;'g;/Lsf] Og?jfl:yt Ps ljBfnodf ;/:jtL k"hf ub}{ ljBfyL{ . tl:a/ M gjLg u8tf}nf÷/f;;[/caption]

[caption id="attachment_440142" align="alignnone" width="694"] kf]v/f, !@ df3M
;/:jtL k"hf Pj+ cIf/f/De sfo{qmd z'ef/De
j;Gt k~rdL cyf{t ;/:jtL k"hfsf cj;/df kf]v/f–!& l:yt lkm:6]n Ps]8]dL kl/;/df ;/:jtL k"hf Pj+ cIf/f/De sfo{qmdsf] pb3f6g ub}{ ;flxTosf/ ;?eQm >]i7 . tl:a/M hd'gfjiff{ zdf{÷/f;;[/caption]

[caption id="attachment_440143" align="alignnone" width="1024"] ;/:jtL k"hf
;'Gb/x/}Frf, !@ df3 M df]/ªsf] ;'Gb/x/}Frf gu/kflnsf–& l:yt ;'Gb/jf6Lsf Ps]8]dLdf ;/:jtL k"hfsf cj;/df ;xefuL ljBfyL{ tyf cleefjsx¿ . tl:a/ M dl0f/fd bfxfn ÷ /f;;[/caption]

[caption id="attachment_440144" align="alignnone" width="900"] sf7df8f}F, !@ df3 M
;/:jtLsf] k"hfcr{gf
eQmk'/sf] ;/:jtLv]nl:yt ;/:jtL dlGb/df ljBfsL b]jL ;/:jtLsf] k"hfcr{gfsf qmddf ;/:jtL aGbgf kf7 ub{} Pe|]i6 :s'nsf ljBfyL{ . tl:a/M gf/fo0f Gof}kfg]÷/f;;[/caption]

[caption id="attachment_440145" align="alignnone" width="900"] ljBfsL b]jL ;/:jtLsf] k|;fb u|x0f
sf7df8f}F, !@ df3M
/fi6«klt ljBfb]jL e08f/L sf7df8f}Fsf] xg'dfg9f]sfl:yt gf;nrf]sdf laxLaf/ cfof]lht j;Gt >j0f sfo{qmddf ljBfsL b]jL ;/:jtLsf] k|;fb u|x0f ug'{x'Fb} . tl:a/M k|bLk/fh jGt÷/f;;[/caption]

[caption id="attachment_440146" align="alignnone" width="900"] k|wfgdGqL] 6Lsf u|x0f
k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn …k|r08Úsf7df8f}Fsf] xg'dfg9f]sfl:yt gf;nrf]sdf laxLaf/ cfof]lht j;Gt >j0f sfo{qmddf ljBfsL b]jL ;/:jtLsf] 6Lsf u|x0f ug'{x'Fb} . tl:a/M k|bLk/fh jGt÷/f;;[/caption]

[caption id="attachment_440147" align="alignnone" width="900"] ;efd'v l3ld/] 6Lsf u|x0f
sf7df8f}F, !@ df3M
;efd'v b]j/fh l3ld/] sf7df8f}Fsf] xg'dfg9f]sfl:yt gf;nrf]sdf laxLaf/ cfof]lht j;Gt >j0f sfo{qmddf ljBfsL b]jL ;/:jtLsf] 6Lsf u|x0f ug'{x'Fb} . tl:a/M k|bLk/fh jGt÷/f;;[/caption]

[caption id="attachment_440148" align="alignnone" width="900"] j;Gt >j0f sfo{qmddf /fi6«klt e08f/L
sf7df8f}F, !@ df3M
sf7df8f}Fsf] xg'dfg9f]sfl:yt gf;nrf]sdf laxLaf/ cfof]lht j;Gt >j0f sfo{qmddf /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L, pk/fi6«klt gGbaxfb'/ k'g, k|wfgdGqL k'iksdn bfxfn …k|r08Únufot cltljlzi6 JolQmx? . tl:a/M k|bLk/fh jGt÷/f;;[/caption]

सम्बन्धित खबरहरु